جدول محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱

محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱ 

مالیات حقوق ۱۴۰۱ کارگران و سقف معافیت مالیاتی ۱۴۰۱ در قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور تعیین و تصویب شد. یکی از منابع اصلی بودجه کشور درآمدهای مالیاتی است که مالیات بر درآمد حقوق یکی از منابع مهم مالیاتی محسوب می‌شود. کارگران و سایر حقوق بگیران فارغ از نوع رابطه استخدامی باید مالیات حقوق پرداخت کنند. مالیات حقوق کارگران و سایر حقوق بگیران یکسان است.

طبق قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت مالیات بر درآمد حقوق کارگران ۱۴۰۱ به حساب کارگران و بر عهده کارفرما است. به این معنی که کافرما مکلف است مالیات حقوق ۱۴۰۱ کارگران را به صورت ماهانه از حقوق آنان کسر کرده و به حساب امور مالیاتی واریز کند.  در صورت عدم واریز مالیات حقوق کارگران توسط کارفرما، کارگر مسئولیت ندارد بلکه کارفرما باید پاسخگو باشد.

مالیات سال 1401 کارگران قانون کار

مالیات حقوق ۱۴۰۱ کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟

از کل موارد دریافتی کارگران برخی مشمول مالیات و برخی معاف از مالیات حقوق هستند. علاوه بر آن درآمد مشمول مالیات کارگران نیز تا مبلغ سقف معافیت مالیاتی تعیین شده از پرداخت مالیات معاف است و به مبلغ مازاد بر سقف مالیات تعلق می‌گیرد.

درصد مالیات حقوق ۱۴۰۱ نیز برای درآمدهای مختلف متفاوت است. هر چه درآمد بیشتر باشد درصد مالیات آن نیز بیشتر خواهد بود. مالیات حقوق بر اساس جدول پلکانی مالیات حقوق که در قانون بودجه ۱۴۰۱ مشخص شده محاسبه می‌شود.

با توجه به توضیحات بالا برای محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱ به اطلاعات زیر نیاز داریم:

۱-سقف معافیت مالیاتی ۱۴۰۱ ۲-جدول پلکانی مالیات بر درآمد حقوق ۱۴۰۱ ۳-موارد و اقلام مشمول مالیات و موارد معاف از مالیات حقوق

سقف معافیت مالیات حقوق ۱۴۰۱

در قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد مشمول مالیات کلیه حقوق بگیران تا رقم سالانه ۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال از پرداخت مالیات معاف است. با توجه به اینکه حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود بنابراین برای محاسبه معافیت ماهانه مالیات حقوق، رقم سالانه به ۱۲ تقسیم شود.

مبلغ معافیت ماهانه مالیات حقوق کارگران ۱۴۰۱ معادل ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. اگر درآمد مشمول مالیات کارگری هر ماه کمتر از ۵۶ میلیون ریال باشد از پرداخت مالیات کلا معاف است. اگر درآمد مشمول مالیات کارگری بیشتر از مبلغ ۵۶ میلیون ریال باشد به مبلغ مازاد بر سقف معافیت ماهانه ۱۴۰۱ طبق جدول پلکانی مالیات ۱۴۰۱ مبلغ مالیات محاسبه می‌شود.

جدول پلکانی مالیات بر درآمد حقوق ۱۴۰۱

درصد مالیات ۱۴۰۱ با توجه به مبلغ حقوق و درآمد مشمول مالیات کارگران متفاوت است. جدول پلکانی مالیات حقوق ۱۴۰۱ به صورت زیر است.

پله درآمد مشمول ماهانه درآمد مشمول سالانه درصد مالیات
۱ ۰ تا ۵۶ ۰ تا ۶۷۲ ۰
۲ نسبت به مازاد ۵۶ تا ۱۵۰ نسبت به مازاد ۶۷۲ تا ۱۸۰۰ ۱۰
۳ نسبت به مازاد ۱۵۰ تا ۲۵۰ نسبت به مازاد ۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ ۱۵
۴ نسبت به مازاد ۲۵۰ تا ۳۵۰ نسبت به مازاد ۳۰۰۰ تا ۴۲۰۰ ۲۰
۵ نسبت به مازاد مازاد بر ۳۵۰ نسبت به مازاد مازاد بر ۴۲۰۰ ۳۰

موارد و اقلام مشمول مالیات و موارد معاف از مالیات حقوق

حق السعی کارگران شامل موارد متعددی است. در ماده ۳۴ قانون کار حق السعی به این صورت تعریف شده است:

کلیه دریافت‎های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

برخی از موارد بالا معاف از مالیات حقوق هستند و برخی مشمول مالیات حقوق هستند. طبق آخرین مصوبات و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد معاف از مالیات حقوق موارد معاف از مالیات حقوق کارگران ۱۴۰۱ به شرح زیر هستند:

با استناد به ماده ۹۱  قانون مالیات های مستقیم موارد زیر در سال ۱۴۰۰ از کسر مالیات بر درآمد حقوق کارگران معاف هستند و نباید در محاسبه مالیات حقوق کارگران لحاظ شوند:

 • بن، مسکن و اولاد در حد متعارف و به اندازه مصوب بخشنامه مزد و قانون کار. (طبق رای دیوان عدالت اداری)
 • هزینه مهد کودک – حق بیمه سهم کارگر – یارانه غذا – ایاب و ذهاب (طبق رای دیوان عدالت اداری)
 • سنوات پایان خدمت
 • خسارت اخراج و بازخرید خدمت
 • حق سنوات
 • حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
 • هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
 • مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.
 • عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
 • منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری
 • مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.
 • مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

مثال‌ آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱ 

۱-کارگرانی با درآمد مشمول مالیات ماهانه به ترتیب ۵۲، ۹۶، ۱۸۷، ۲۷۰ و ۴۶۰ میلیون ریال را در نظر بگیرید. مالیات حقوق این کارگران چقدر خواهد شد؟

 • مبلغ ۵۲ میلیون ریال در پله اول بوده معاف است.
 • مبلغ ۹۶ میلیون ریال در پله دوم قرار دارد.
 • مبلغ ۱۸۷ میلیون ریال در سه پله ۱و۲و۳ جدول مالیات حقوق ۱۴۰۱ قرار می گیرد.
 • مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال در چهار پله ۱و۲و۳و۴ جدول مالیات حقوق ۱۴۰۱ قرار می گیرد.
 • مبلغ ۴۶۰ میلیون ریال در پنج پله ۱و۲و۳وو۵۴ جدول مالیات حقوق ۱۴۰۱ قرار می گیرد.

ارقام و مبالغ مربوط به هر پله مالیاتی در جدول زیر به صورت جداگانه مشخص شده که در نهایت مجموع مبلغ مالیات هر پله مالیاتی، کل مالیات حقوق کارگر را تشکیل می‌دهد.

مصوبه مالیات بر درآمد حقوق در بودجه سال ۱۴۰۱

جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به تصویب نمایندگان رسید به این شرح است:

۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات­های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تعیین می­شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و  فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می­باشد:

۱-۵- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، ۱۰ درصد

۲-۵- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، ۱۵ درصد

۳-۵- نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال،۲۰ درصد

۴-۵- نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال به بالا، ۳۰ درصد

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(۵۷) قانون مالیات­های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون(۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می­شود.

لطفا امتیاز دهید ...
بیشتر بخوانید :  خدمات مالی
نوشتهٔ پیشین
حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۱
نوشتهٔ بعدی
نظام هوشمند مالیاتی جایگزین نظام چانه زنی می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

question